Informácia o spracovaní osobných údajov

Prostredníctvom webovej aplikácie v súlade s §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (v texte ako Zákon o ochrane osobných údajov) ako dotknutá osoba udeľujete spoločnosti PRO TP 06 s.r.o., Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava, IČO: 47 016 370 (v texte ako Spoločnosť a/alebo Prevádzkovateľ), ako prevádzkovateľovi, súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu krstné meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa. Spoločnosť realizuje projekt na Plynárenskej a Jarabinkovej ulici v Bratislave pod komerčným názvom „CityPark Ružinov“ (v texte ako Projekt). Spoločnosť zároveň prevádzkuje internetovú stránku propagujúcu Projekt pod názvom www.cityparkruzinov.sk.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj prostredníctvom povereného sprostredkovateľa, ktorým je spoločnosť Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190.

Osobné údaje môžu byť spracúvané taktiež Prevádzkovateľom poverenými ďalšími sprostredkovateľmi. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov nájdete tu. Zoznam sprostredkovateľov bude pravidelne aktualizovaný. Svojim súhlasom udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v dohodnutom rozsahu všetkým sprostredkovateľom Prevádzkovateľa, a to až do odvolania Vášho súhlasu.

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie kvalitných obchodno-informačných služieb, najmä zabezpečenie informovania dotknutých osôb o Projekte, dodanie požadovaných informácií a detailov o konkrétnej ponuke alebo reakcie na otázky dotknutej osoby. Účelom spracúvania osobných údajov je aj následná marketingová činnosť, ktorá je realizovaná prostriedkami priameho marketingu, najmä directmailom, adresnými ponukami a pod.

Svoje osobné údaje poskytujete dobrovoľne na dobu neurčitú. Osobné údaje získavame so súhlasom dotknutej osoby odoslaním správy prostredníctvom kontaktného formulára na internetovej stránke www.cityparkruzinov.sk správcovi internetovej stránky alebo odoslaním e-mailovej správy na adresu: info@cityparkruzinov.sk. Povinným údajom je iba krstné meno, priezvisko a emailová adresa, informácie alebo odpovede na otázky odošleme na zadanú emailovú adresu. V prípade, ak poskytnuté údaje nemožno vcelku považovať za osobné údaje, evidujeme ich na účely priameho marketingu na anonymnej báze.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať písomne alebo prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu: info@cityparkruzinov.sk.

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretím stranám, nebudú zverejnené ani prenesené do tretích krajín, pokiaľ táto povinnosť nevyplynie pre Prevádzkovateľa z príslušných právnych predpisov alebo rozhodnutia príslušného orgánu alebo súdu.

Ako dotknutá osoba máte v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov práva v rozsahu definovanom v § 28 až § 30 Zákona o ochrane osobných údajov.

späť na domovskú stránku